Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Wit Works Ltd.

(Các) Địa Điểm:
Gibsons, Sechelt

Wit Works là một tổ chức tham vấn hoạt động tại BC, Canada và quốc tế. Họ đang làm việc về các vấn đề công lý bằng một đường lối chú trọng vào sức khỏe công cộng và các cộng đồng lành mạnh.

Located on the unceded territory of the Shishalh Nation.