ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Wit Works Ltd.

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਸੀਛੈਲਟ, ਗਿਬਸਨਜ਼

Wit Works is a consultancy operating in BC, Canada and internationally. They are working on social justice issues using a public health and healthy communities approach.

Located on the unceded territory of the Shishalh Nation.