ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Archway Community Services

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਮਿਸ਼ਨ

Archway Community Services, registered in 1969, is a non-profit, multi-service, multi-funded community-based social service agency with over 90 programs to serve people in various locations. The Archway vision is “Justice, opportunities and equitable access for all.” Archway Diversity Education has provided anti-racism and diversity trainings, as well as support to targets of discrimination, for over 30 years.

Located on the ancestral, traditional and unceded territories of the Matsqui and the Sumas Nations, of the Stó:lō nation.