ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Cariboo Family Enrichment Centre

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
100 ਮਾਇਲ ਹਾਊਸ

The Cariboo Family Enrichment Centre Society (CFEC) is an accredited non-profit society governed by a Board of Directors. The society was incorporated in 1988 and has since been serving families and individuals in the South Cariboo. The CFEC provides a wide range of services for families and individuals of all ages, including the South Cariboo Early Years Centre, Family Services, Counselling, and Youth Services.

Located within the Tsq'escen (Canim Lake Band) Traditional territory of the Northern Secwepemc te Qelmucw.