Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Community Justice Centre

(Các) Địa Điểm:
Comox, Courtenay

The Community Justice Centre (Trung Tâm Công Lý Cộng Đồng) là một dịch vụ công lý phục hồi, hoạt động từ năm 1998 tại vùng Comox Valley. Chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ chống phân biệt chủng tộc và giáo dục từ năm 2007.

Located on the unceded, traditional territories of the K’ómoks First Nation and its four clans Sathloot, Sasitla, Eiksan, and Puntledge.