ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Inter-Cultural Association of Greater Victoria

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਸਿਡਨੀ, ਸੈਂਟਰਲ/ਨੌਰਥ ਸੈਨਿਚ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ - ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਉਨਟੀਜ਼

The purpose of the Inter-Cultural Association (ICA) is to support the full integration of newcomer immigrants and refugees into the social, economic and civic life of the Capital Region of British Columbia. ICA achieves its purpose by creating a welcoming and inclusive community that helps individuals and organizations connect across cultures; providing information, support and tools to help immigrants and refugees reach their settlement and resettlement goals; and engaging people through networks, education and arts programming.

Located on the traditional territories of the Lekwungen-speaking First Peoples, the Songhees and Esquimalt Nations.