Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Central Vancouver Island Multicultural Society

(Các) Địa Điểm:
Ladysmith, Nanaimo

Central Vancouver Island Multicultural Society (CVIMS) is a non-profit settlement organization located in Nanaimo, B.C, Canada. Established in 1979, CVIMS provides support to newcomers and refugees. Services include settlement, employment, family and language programs.

Located on the traditional and unceded Snuneymuxw, Stz'uminus, and Snaw'naw'as territories.