ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Multicultural & Immigrant Services Association of North Vancouver Island

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਕੈਂਬਲ ਰਿਵਰ, ਪੋਰਟ ਹਾਰਡੀ, ਪੋਰਟ ਮੈਕਨੀਲ

The Multicultural and Immigrant Services Association of North Vancouver Island (MISA) assists local communities in attracting and retaining newcomers by providing education and professional services to members of those communities while offering advocacy for vulnerable populations and settlement services, thereby fostering welcoming and inclusive communities.

Located on the Coast Salish, Kwakwaka'wakw and Nuu-chah-nulth territory.