ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Intercultural Kootenays

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਕੈਸਲਗਾਰ, ਟਰੇਅਲ, ਨੈਲਸਨ

Intercultural Kootenays aims to help build and maintain inclusive and non-discriminatory communities by addressing the root causes of racism, hate and discrimination and building intercultural competencies, while supporting people experiencing inequitable treatment. We believe everyone’s rights flow from the recognition of common humanity and dignity.