ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Impact North Shore

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਨੌਰਥ ਸ਼ੋਅਰ

Impact North Shore (formerly the North Shore Multicultural Society) is a for-purpose social impact organisation that provides services for im/migrants and newcomers, and engages the broader community to build intercultural connections and strengthen equity and inclusion for all. As the Resilience BC Anti-Racism Network North Shore Spoke, we convene the North Shore Anti-Racism Network representing 20+ community organizations and stakeholders working together to fight racism in our community.

 

Located on the traditional, unceded, occupied lands of the Skwxwú7mesh (Squamish), Səl̓ílwətaɬ (Tsleil-Waututh), and xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) Nations.