ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Richmond Multicultural Community Services

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਰਿਚਮੰਡ

The Richmond Multicultural Community Services (RCMS) provides a variety of services to immigrant and refugee communities in Richmond. RMCS plays an important role in the settlement, education, and integration of immigrants from the day they arrive in Richmond. We strive to welcome newcomers by assisting with their initial settlement needs such as language development, job search skills, and networking skills within the community. We host a wide range of anti-racism, diversity, and inclusiveness programs.

Located on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Musqueam people.