ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Squamish Welcome Centre

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਸੁਕਾਮਿਸ਼, ਪੈਮਬਰਟਨ, ਮਾਊਂਟ ਕਰੀ ਰੀਜਨ, ਵਿਸਲਰ

Our goal is to build an inclusive welcoming community through intercultural learning, advocacy, and awareness. We value diversity and see the need to empower and support newcomers in their transition. We strive to act as a bridge that connects them to the wider community.

Located on the Lil'wat and Squamish Nation territories.