ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

The Lower Mainland Purpose Society

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਨਿਊ ਵੈੱਸਟਮਿਨਸਟਰ

The Lower Mainland Purpose Society is an accredited multi-service agency operating since 1983. It is the mission of The Lower Mainland Purpose Society to deliver a continuum of social, health, educational and residential services to children, youth, and families in order to enhance personal well-being, strengthen family functioning, and increase personal responsibility, confidence, and healthy decision-making.

Located on the ancestral, unceded, and traditional territories of the Qayqayt First Nation and other Coast Salish peoples.