Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Hua Foundation

(Các) Địa Điểm:
Vancouver

Chúng tôi chuyên về những phần tích hợp của đổi mới xã hội và di sản văn hóa. Chúng tôi tổ chức những buổi hội thảo (từ kiến thức thực phẩm cho đến công bằng chủng tộc), khảo cứu tại cộng đồng, các cuộc vận động bênh vực, gầy dựng/phát triển khả năng cộng đồng, phát triển và tham vấn về chính sách

Các Dịch Vụ Cung Cấp

  • Cộng Đồng Tham Gia
  • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
  • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
  • Phân Tích Chính Sách
  • Khảo Cứu
  • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

  • Tham Gia Liên Văn Hóa
  • Thay Đổi Tổ Chức
  • Viết Chính Sách
  • Phát Triển Thanh Thiếu Niên