Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Magassa- Intercultural Capacity Building Inc.

(Các) Địa Điểm:
Vancouver, Victoria

Magassa-Intercultural Capacity Building Inc. cung cấp các dịch vụ phát triển chương trình học, huấn luyện, trợ giúp các nhóm và tham vấn liên quan đến tình trạng gia tăng tất cả các khía cạnh thay đổi xã hội chống phân biệt chủng tộc và chống đàn áp, EDI (công bằng, đa dạng, và bao gồm mọi tầng lớp), gầy dựng khả năng liên văn hóa. Chúng tôi soạn những khóa học và huấn luyện dựa trên khả năng cụ thể dạy tận mặt trong phòng học hoặc trên mạng, và các tài liệu học tập trên web; chúng tôi tạo điều kiện cho các diễn đàn công cộng, đánh giá chương trình, lập phúc trình và đưa ra các đề nghị.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Cộng Đồng Tham Gia
 • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
 • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
 • Tham Vấn về Nhân Dụng
 • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
 • Đánh Giá Chương Trình
 • Khảo Cứu
 • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
 • Các Chương Trình Chống Bạo Hành/Ngăn Ngừa Bạo Hành
 • Người Bàng Quan và Huấn Luyện Giảm Căng Thẳng
 • Hội Thảo Giải Quyết Mâu Thuẫn
 • Tham Gia Liên Văn Hóa
 • Huấn Luyện về Tế Nhị Văn Hóa/Khả Năng Thông Thạo
 • Giám Định Tính Cách Đa Dạng
 • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng
 • Thay Đổi Tổ Chức
 • Huấn Luyện Các Huấn Luyện Viên
 • Phát Triển Thanh Thiếu Niên