Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Rain Daniels and Chelsey Branch

(Các) Địa Điểm:
Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Delta, Langley, Maple Ridge, Mission, North Vancouver, Pitt Meadows, Port Coquitlam, Port Moody, Richmond, Surrey, Vancouver, West Vancouver, White Rock

Cung cấp một kinh nghiệm học tập quan trọng và nền tảng cho những người không phải là Thổ Dân về các khuôn mẫu thực dân tác động đến Các Dân Tộc Thổ Dân. Vai trò của người không phải là Thổ Dân trong việc đối phó với nạn phân biệt chủng tộc ngấm sâu trong hệ thống và bất công, được trình bày trong buổi hội thảo: “Principled Engagement with Indigenous People” (Tham Gia Có Nguyên Tắc với Thổ Dân).

Các Dịch Vụ Cung Cấp

  • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
  • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

  • Các Buổi Hội Thảo Chống Phân Biệt Chủng Tộc Của Riêng Thổ Dân
  • Người Bàng Quan và Huấn Luyện Giảm Căng Thẳng
  • Những Cách Dẹp Bỏ Nạn Thực Dân