Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Burnaby Family Life

(Các) Địa Điểm:
Burnaby

Burnaby Family Life (Cuộc Sống Gia Đình Burnaby) là một tổ chức cộng đồng mang viễn kiến có được một cộng đồng khỏe mạnh và bao gồm mọi tầng lớp để mọi người và gia đình có thể phát triển thịnh vượng trong cộng đồng này.

Located on the unceded, traditional, and ancestral lands of the hən̓q̓əmin̓əm̓ [Halk-uh-MAY-e-lum] and sḵwx̱wú7mesh [Squa-HO-o-meesh] speaking people.