ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Burnaby Family Life

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਬਰਨ ਬੀ

ਬਰਨਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਇਕ ਕਮਿਉਨਟੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮਿਉਨਟੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣ ਫੂੱਲਣ।

Located on the unceded, traditional, and ancestral lands of the hən̓q̓əmin̓əm̓ [Halk-uh-MAY-e-lum] and sḵwx̱wú7mesh [Squa-HO-o-meesh] speaking people.