Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Centre for Collaboration, Motivation, and Innovation Society (CCMI)

(Các) Địa Điểm:
British Columbia, Tiểu Bang Washington

Chúng tôi giúp phát triển khả năng cho những đội ngũ muốn kiên nhẫn hoặc đặt trọng tâm vào thân chủ nhiều hơn. Điều này có nghĩa là giúp “người trợ giúp” trở thành bạn hợp tác hiệu quả hơn bằng cách học các khả năng cộng tác làm việc.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Cộng Đồng Tham Gia
 • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
 • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
 • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Hoạch Định Hành Động Ngắn Gọn
 • Các Biện Pháp Can Thiệp Ngắn Gọn
 • Truyền Thông
 • Hiểu Biết về Sức Khỏe
 • Quyết Định Sau Khi Hiểu Rõ Vấn Đề
 • Phỏng Vấn Khuyến Khích
 • Thay Đổi Tổ Chức
 • Chăm Sóc Sức Khỏe Đặt Trọng Tâm vào Cá Nhân và Gia Đình
 • Cải Tiến Phẩm Chất