Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

I Dream Library Ltd.

(Các) Địa Điểm:
Vancouver

I Dream Library (Thư Viện Tôi Mơ) là một nguồn tài nguyên trên mạng cho các nhà giáo dục, người chăm sóc, học sinh, chính quyền và các tổ chức bất vụ lợi muốn gồm cả tài liệu đặt trọng tâm vào những người đa tính Hai Linh Hồn/Thổ Dân đa tính, Chuyển Giới, Da Đen, Thổ Dân, Người Da Màu (QTBIPoC) trong các nguồn tài nguyên chương trình học của họ. Chúng tôi phát triển tài nguyên giảng dạy soạn riêng theo chương trình học của tỉnh bang, yểm trợ những nguồn hướng dẫn trong địa hạt, các trường công và tư muốn biết họ có thể sắp xếp và chọn lựa những cách thẩm định văn hóa như thế nào. Chúng tôi tham vấn cho những nhà phát hành, bán sách, giáo viên quản thủ thư viện, và những người kể truyện. Công việc này duy trì phạm vi rộng rãi và tác động sâu rộng của chúng tôi vì tất cả những người trong cộng đồng này đều kết nối với nhau trong các thay đổi công bằng về giáo dục.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Các Nguồn Tài Nguyên Giáo Dục K-12 Công Bằng và Các Chính Sách Thẩm Định và Thực Hành -- nhất là Đại Diện cho 2sqtbipoc (Tương Giao / Phương Tiện Sử Dụng / Có Thể Điều Chỉnh Thích Ứng)
 • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
 • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
 • Phân Tích Chính Sách
 • Đánh Giá Chương Trình
 • Khảo Cứu
 • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Công Bằng 2sqtbipoc và trong công việc Thẩm Định Giáo Dục K-12
 • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
 • Tham Gia Liên Văn Hóa
 • Huấn Luyện về Tế Nhị Văn Hóa/Khả Năng Thông Thạo
 • Những Cách Dẹp Bỏ Nạn Thực Dân
 • Giám Định Tính Cách Đa Dạng
 • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng
 • Thay Đổi Tổ Chức
 • Huấn Luyện Các Huấn Luyện Viên